Skip to content

Algemene Voorwaarden Praktijk Anita van der Gulik

Artikel 1. Definities

 1. Behandelaar: Anita van der Gulik
 2. Cliënt: de wederpartij van Praktijk Anita van der Gulik
 3. Behandeling: Kinesiologie, Touch for Health, Stress Release, Allergie, Quantum Touch, diverse massages, detox, voedingadvies.
 4. Overeenkomst: de afspraak voor behandelingstraject of losse behandeling/afspraak

Artikel 2. Voorwaarden

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt (ouders en kind/adolescente)en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.
 • De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesem, supplementen, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

Artikel 3. Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De kinesioloog stelt de belangen van het kind centraal in de therapie.
 • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene).
 • Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.
 • De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.
 • De kinesioloog verplicht zich het kind (de cliënt) correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Artikel 4. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de behandelaar enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de behandelaar zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 5. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.
 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de behandelaar schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 6. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente,gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  o De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  o Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang of niet verschijnen van een behandeling wordt er €35,- in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.De behandelaar is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De behandelaar zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de behandelaar  te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de behandelaar verschuldigd is.

Artikel 8. Geheimhouding en inzagerecht

 1. De behandelaar zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover behandelaar daartoe wettelijk verplicht is of aan de behandelaar hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.
 2. De behandelaar zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 9. Tarieven

 1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 10. Betaling en facturering

 1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant of per pin te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.
 2. Ingeval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van de behandelaar een factuur ontvangen.
 3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de behandelaar te betalen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de behandeling door de behandelaar is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De behandelaar geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar behandeling(en) bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelaar. De behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De behandelaar is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de behandelaar mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de behandelaar voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de behandelaar beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar aansprakelijk wil stellen.
 7. De behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut /natuurgeneeskundige zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
 8. Hoewel de behandelaar gedegen opleiding heeft gevolgd is zij geen arts. Ga bij medische klachten altijd eerst naar u huisarts/specialist.
 9. Pas nooit de medicatie van huisarts of specialist aan zonder overleg met deze arts.

Artikel 12. Klachten en geschillen

 1. In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.
 2. Uiteraard probeer ik een klacht samen met de cliënt op te lossen.
 3. Komen we er samen niet uit en vinden we geen gezamenlijke oplossing?
 4. Dan kan de cliënt een klachtenfunctionaris via de NIBIG inschakelen.
 5. Kan de klachtenfunctionaris ook niet helpen bij een geschikte oplossing?
 6. Door mijn registratie bij de NIBIG hebben mijn cliënten en ik de beschikking over een professionele en deskundige geschillencommissie die erkend is door het ministerie van VWS.